WIJeindhoven is op zoek naar een Bestuurder (m/v) (vervuld)

Door: Dick Webbink, associate partner Twynstra Gudde Executive Search

In verband met het vertrek van de huidige bestuurder zijn wij namens WIJeindhoven op zoek naar kandidaten (m/v) voor de functie van Bestuurder.

Over WIJeindhoven

Iedere inwoner doet mee. Dat is het resultaat van de opdracht die het Eindhovense sociaal domein zich – ook volgens het huidige coalitieakkoord ‘Evenwicht en Energie’ – onverkort heeft gesteld in de stadsbrede zogenoemde ´WIJeindhoven´-visie. Aansluitend bij hun leefwereld gaan we uit van de eigen kracht van mensen en de samenkracht van de maatschappij, en dat er professionals beschikbaar zijn voor ondersteuning: integraal en vroegtijdig, met als uitgangspunt huishouden, één aanpak.

Regisseur van adequate, verantwoorde en eerlijke ondersteuning: dat is de rol van de nog jonge stichting WIJeindhoven (2014) daarbinnen. Die wordt geoperationaliseerd aan de hand van het meerjarenperspectief 2019-2021, de successievelijke stichtingsjaarplannen en conform de jaarlijkse uitvoeringsovereenkomst die ten behoeve van de gemeentelijk subsidie geldt. Vooralsnog heeft de stichting geen andere geldstromen.

Stichting WIJeindhoven levert aan het brede sociale domein van de gemeente Eindhoven sinds haar oprichting een belangrijke bijdrage. Wij fungeren als uitvoeringsorganisatie van de eerstelijns wettelijke taken. Dit gaat om ambulante ondersteuning op het gebied van voorzieningen, inkomen, participatie, de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor zover die niet specialistisch is. We doen dit door op generalistische wijze te signaleren en vraaggerichte ondersteuning te leveren. We vergroten de zelfredzaamheid van inwoners en bevorderen hun participatie.

WIJeindhoven heeft generalistisch werkende teams met ruim 400 WIJ-professionals die in het brede sociale domein inzetbaar zijn, die present zijn in de leefwereld van inwoners en die de informele netwerken in de stad op het netvlies hebben. Onze Stichting WIJeindhoven is ondersteunend aan het gemeentelijk programma WIJeindhoven: de inwoner heeft zelf de regie en wij ondersteunen met hulp in zijn omgeving en sociale netwerken. Van, voor en door de inwoners van Eindhoven, dat is waar wij voor staan. Ons denken en handelen wordt hierdoor bepaald.

Wij zijn missie-gedreven, ons werk doet er toe voor de samenleving. Duurzaam handelen is ons op het lijf geschreven. Onze interne en externe doelen vloeien samen, we zijn resultaatgericht want we willen voor de samenleving daadwerkelijk het verschil maken, voor alle 230.000 Eindhovenaren. Een gezonde financiële basis is daarvoor randvoorwaardelijk. Het sociaal domein in Eindhoven verkeert in dat opzicht echter in zwaar weer. Er is daarom meer sturing en beheersing nodig in de organisatie. Deze is in gang gezet, maar die cultuurverandering is niet eenvoudig. De volgende reeks uitdagingen ligt voor ons:

–   In control komen, waaronder: het genereren van en sturen op kpi’s (in nauwe samenwerking met de gemeente), beleggen van eigenaarschap, het in hun kracht helpen van inwoners én medewerkers;

–   Herinrichting van de organisatie op basis van gemaakte keuzes:

 • aandacht voor organisatiecultuur;
 • vaststellen wat centraal en wat lokaal wordt gedaan;
 • generalistische benadering van ondersteuningsvragen blijft gehandhaafd, waarbij nut en noodzaak van specialistische ondersteuning wordt erkend en gebruikt, waar nodig;
 • optimalisering van de facilitering van generalisten bij uitvoering van hun
  werkzaamheden en hun invulling van de verhoogde registratiedruk;

–   Management van het moeten inleveren ten opzichte van het ‘oude’ gedachtengoed, zoals dat door sommige medewerkers wordt ervaren;

–   Verbetering van de reputatie van WIJeindhoven bij de stakeholders;

–   Constructieve samenwerking met de gemeente;

–   Inzicht geven in het financiële en maatschappelijke rendement van onze prestaties.

In nauwe afstemming met onder meer managementteam en WIJraad is de kanteling in 2018 ingezet. De contouren zijn helder, een nieuwe start is gemaakt, nadere uitvoering en doorontwikkeling van WIJeindhoven dienen verder vorm te krijgen onder leiding van de nieuwe bestuurder, meebewegend met landelijke en regionale ontwikkelingen.

Meer informatie over de verschillende activiteiten die WIJeindhoven verricht, kunt u vinden op de website www.wijeindhoven.nl.

Positie Raad van Bestuur

WIJeindhoven kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. De huidige bestuurder vertrekt per 1 maart 2019. De interim-bestuursvoorzitter, die de Raad van Bestuur vanaf september 2018 tijdelijk versterkt, zal aanblijven tot het moment van aantreden van de opvolger. Onder zijn leiding is een kanteling van de organisatie ingezet en het perspectief voor WIJeindhoven geformuleerd dat door de nieuwe bestuurder verder handen en voeten wordt gegeven.

De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Onder de bestuurder ressorteren direct de leden van het managementteam en de communicatie-adviseur.

De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de totale organisatie. Deze houdt zich bezig met de missie en visie van WIJeindhoven, bepaalt de strategie voor de realisatie van de doelstellingen en resultaten en stelt de begroting vast. Cruciaal is het in balans brengen van de zogenoemde rendementsdriehoek. De bestuurder vervult de werkgeversrol, is het ‘gezicht naar buiten’ en onderhoudt het uitgebreide netwerk van relaties namens WIJeindhoven.

Het maken van de verbinding tussen de Raad van Bestuur enerzijds en de interne verbindingen binnen de organisatie anderzijds vereist hoge aandacht. De bestuurder is voorzitter van het managementteam en is verantwoordelijk voor het verankeren en borgen van de missie en visie van de WIJeindhoven. Daarmee richt de bestuurder zich niet alleen op bedrijfsvoeringaspecten en organisatieontwikkeling, maar bijvoorbeeld ook op het vertalen van (visionair) ondernemerschap in een adequaat bedrijfseconomisch beleid. De bestuurder draagt er zorg voor dat de organisatie in staat is om aan te (blijven) sluiten bij de missie en WIJvisie. Hij weet wat er ‘aan de keukentafel’ speel.

Resultaatgebieden bestuurder

Van de bestuurder wordt verwacht dat hij of zij boegbeeld en mede-ondernemer is van de maatschappelijke onderneming WIJeindhoven. De bestuurder vertaalt met passie de veranderende setting waarin WIJeindhoven zich bevindt verder door naar adequate bedrijfsvoering en dienstverlening. Op het gebied van bedrijfsvoering betekent dit niet alleen het verantwoordelijk zijn voor een gezonde financiële huishouding; de insteek is veel breder. De bestuurder is verantwoordelijk voor het succesvol vertalen van de koers van WIJeindhoven naar alle domeinen binnen de organisatie en het verantwoorden van de resultaten. Op het gebied van organisatie- en leiderschapsontwikkeling zorgt hij of zij niet alleen voor dynamiek, maar ook voor borging, verankering en het doorpakken op gemaakte afspraken. De bestuurder ziet er op toe dat de kaders die nodig zijn voor de zelfsturende principes (eigenaarschap) waarmee WIJeindhoven werkt, gecreëerd zijn.

De bestuurder heeft een marktgerichte visie en draagt er zorg voor dat WIJeindhoven permanent in staat is om binnen de voortdurende veranderingen binnen het sociaal domein de juiste bedrijfseconomische insteek te kiezen en daarmee een optimale outcome te realiseren binnen huidige of nieuw te ontwikkelen financieringsmodellen. Om dat te bereiken zorgt hij of zij er onder andere voor dat een sterke vraaggerichte professionaliteit in de organisatie geborgd is. Voorts ontwikkelt hij een duurzame samenwerking met maatschappelijke partners om ook op lange termijn de Eindhovenaren de zorg te kunnen bieden die nodig is. Daarbinnen past ook het partnership met de gemeente Eindhoven; het College van B&W verwacht van de bestuurder een signalerende en agenderende rol.

Functie-eisen en competenties:

 • Academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur met bedrijfskundige achtergrond;
 • Heeft uitgebreide kennis van en ervaring met organisatieontwikkelingsprocessen;
 • Is sensitief, zowel wat betreft maatschappelijke als politiek-bestuurlijke vraagstukken;
 • Heeft ruime managementervaring, waarbij indirect leidinggevende ervaring vereist is;
 • Heeft ervaring met het succesvol realiseren van een bedrijfseconomische strategie;
 • Is besluitvaardig en doortastend, is transparant over de richting, legt de gemaakte keuzes uit, kan mensen hierin meenemen en zich er waar nodig over verantwoorden;
 • Is een toegankelijke, verbindende persoonlijkheid die mensen voor zich weet te winnen en die vertrouwenwekkend is;
 • Heeft ruime ervaring en uitgebreide kennis van bedrijfsvoering, procesmanagement en ontwikkeling van mensen;
 • Is een uitstekend netwerker en weet uit ervaring inhoud te geven aan een ‘boegbeeld’-functie;
 • Heeft ervaring opgebouwd in een maatschappelijk betrokken onderneming of organisatie; is hierbij gewend te opereren op bestuurlijk niveau;
 • Heeft ervaring met het proactief en opbouwend werken met (in)formele medezeggenschap.

Persoonlijkheid:

 • Resultaatgericht;
 • Strategisch sterk;
 • Zacht op relatie, hard op de inhoud; integer;
 • Analytisch, weet snel overzicht te creëren, is daarbij reflectief;
 • Legt makkelijk contacten, is extravert en heeft charisma;
 • Is besluitvaardig, heeft lef en een stevige ruggengraat.

Honorering en arbeidsvoorwaarden:

De honorering vindt plaats conform de ´Regeling bezoldiging topfunctionarissen zorg- en welzijnssector´. De organisatie is conform deze normen ingedeeld in klasse II, maar er loopt een herindelingsprocedure met verzoek om klasse III. Exacte inschaling is afhankelijk van de staat van dienst van de kandidaat.

De arbeidvoorwaarden zijn in overeenstemming met de aard en zwaarte van de functie en gebaseerd op de cao Sociaal Werk.

Procedureinformatie:

De benoeming van de bestuurder gebeurt door de Raad van Toezicht. Deze is opdrachtgever en heeft de werving en selectie van de vacature gelegd in handen van bureau Twynstra Gudde Executive Search.

Op 8 november 2018 heeft de huidige bestuurder haar vertrek bekend gemaakt per 1 maart 2019. In de lijn met de Governancecode Zorg 2017 stelt de Raad van Toezicht voor de benoeming van een bestuurder een profielschets vast. In de huidige statuten van de stichting WIJeindhoven wordt in art.5 lid 4 vermeld dat de Raad van Toezicht rekening houdt met de door het College van B&W opgestelde profielschets.

De Raad van Toezicht heeft de interim-bestuursvoorzitter verzocht een concept-procedure en -profiel aan te leveren. Dit concept-profiel is gedurende de maand november 2018 aan de hand van diverse interne en externe gesprekken door hem opgesteld. Daarin is tevens rekening gehouden met de door het College van B&W van de gemeente Eindhoven in 2015 opgestelde profielschets. Vervolgens is dit concept van commentaar voorzien door de leden van het managementteam en SamenWIJ (inwonercommissie) alsmede van advies voorzien door de WIJraad (medezeggenschapsorgaan). Aan de hand daarvan heeft de Raad van Toezicht in december 2018 het profiel vastgesteld en in handen gegeven van het bureau dat conform inkoopbeleid geselecteerd is op basis van een uitvraag naar een drietal kandidaten.

De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Na een voorselectie door het bureau vindt een voordracht van kandidaten plaats aan de leden van de Raad van Toezicht. Daaruit selecteert de Raad 2 of 3 kandidaten waarmee door dhr. Jos Kusters (voorzitter), dhr. Rob Brekelmans en mw. Klaartje Peters (leden) de procedure wordt vervolgd. Managementteam, WIJraad en SamenWIJ worden betrokken bij de selectie. Delegaties van elk van hen (max. 3 personen per delegatie) spreken 45 minuten met elk van de door de Raad van Toezicht geselecteerde twee kandidaten en rapporteren hun bevindingen aan de Raad van Toezicht, de WIJraad met adviesrecht.

De Raad van Toezicht vergewist zich voorafgaand aan het besluit tot benoeming van de bestuurder bovendien van diens werkverleden, integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie, alsmede of er belangenverstrengelingen of nevenfuncties zijn die de bestuurder in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren. Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Aan de benoeming en bekendmaking gaat een gesprek met een delegatie van B&W van Eindhoven vooraf, dit gesprek staat ingepland op 20 februari 2019.

U wordt verzocht uw sollicitatie (actueel cv en korte motivatie) per e-mail te richten aan Dick Webbink, associate partner executive search bij Twynstra Gudde. Zijn mailadres is dwe@tg.nl

Voor eventuele nader informatie kunt u telefonisch contact opnemen via 06-52312622. Nadere informatie over de organisatie kunt u vinden op www.wijeindhoven.nl.

Wij vragen u tijdig te reageren. De uiterste sluitingsdatum voor het insturen van uw sollicitatie is maandag 21 januari 2019. De selectiegesprekken vinden plaats op de maandagen 11 en 18 februari 2018 vanaf 17.00 uur.