Transitie Projectsturing Fontys Hogescholen

Onderwijs / Tijdelijk management

Cases

Fontys Hogescholen is met ruim 44.000 studenten en  4500 personeelsleden één van de  grootste hoger onderwijsinstellingen in Nederland. Vanuit 29 hogescholen ondersteund door 7 diensten verzorgt Fontys Hogescholen een veelzijdig onderwijsaanbod voor bijna alle sectoren. Naast onderwijs legt Fontys zich met 40 lectoraten toe op onderzoek, kennisinnovatie en contractactiviteiten.

Aan Twynstra Gudde Interim Management is in 2014 een transitieopdracht gegeven om een adequate sturing en beheersing van projecten en programma’s te concretiseren binnen Fontys Hogescholen.  Dit om het werken met projecten en programma’s verder te professionaliseren, waardoor hogescholen, diensten en de instelling als geheel wendbaarder werden in het omgaan met de dynamiek,  trends en ontwikkelingen in de externe omgeving en het realiseren van haar strategische doelstellingen.

Interim transitieleider Liesbeth van Buuren is namens Twynstra Gudde Interim Management medio 2014 na een oriëntatie gestart in nauwe samenwerking met koploperprojecten met het ontwikkelen van kaders voor omvangrijke projecten en programma’s. Deze kaders zijn in 2015 Fontysbreed geïmplementeerd. Daarbij is rekening gehouden met vele aspecten zoals de meerwaarde voor de diverse belanghebbenden, decentrale besturingsfilosofie, strategische en organisatorische ontwikkelingen, gewenste veranderstrategie, prioriteringsvraagstukken en kennisopbouw bij betrokken partijen. Begin 2016 is de opdracht afgerond.

Liesbeth heeft gekozen voor een ontwikkelingsgerichte benadering gezien de omvang en aard van de transitie. Daarbij zijn in co-creatie met instituten en diensten zaken ontwikkeld en in de praktijk getoetst voor vaststelling en is er actief gebruik gemaakt van een continue verbetercyclus.  Om tegemoet te komen aan de grote behoefte van de organisatie zijn voor het bepalen van de transitievolgorde in samenwerking met de opdrachtgever heldere criteria opgesteld.

De resultaten die bereikt zijn met de transitie vertalen zich in verbetering van de kwaliteit van besluitvorming over strategische innovatie en upgrade van voorzieningen,  verankering van programmatisch en projectmatig werken binnen de organisatie, een functionerende planning & control van het projectportfolio op instellingsniveau en een  bijdrage aan de ontwikkeling van Centres of Expertise en de organisatorische ontwikkeling van projectbureaus binnen de diverse diensten. Ook is een succesvolle bijdrage aan SCOPE (scholing voor medewerkers) geleverd en heeft Liesbeth gedurende de transitie  de rol als sparringpartner voor lijn-, programma- en projectmanagement vervuld.

TGIM, Fontys Hogescholen en Liesbeth kijken erg positief terug op deze opdracht! Wilt u kennismaken met de dienstverlening van TGIM, eens sparren over de vraagstukken binnen uw organisatie of eens vrijblijvend het gesprek aangaan? We komen graag in contact! Stuur een e-mail naar interim@tg.nl, of bel naar 033 467 7730.

Geleverde diensten

Begeleiding

Programmamanagement

Tijdelijk management