Samenwerking tussen gemeenten

Veel taken gaan het schaalniveau van gemeenten te boven. Gemeenten zoeken de samenwerking met buurgemeenten op. Krachtenbundeling in een shared service centrum kan leiden tot lagere kosten en een hogere kwaliteit. Wij helpen u de samenwerking te realiseren.

Onze interim-managers kunnen u helpen een intergemeentelijk samenwerkingsverband op te zetten. We vergelijken uw inzet en ambitie met die van buurgemeenten en brengen in beeld waar overlappingen en verschillen zijn. We analyseren vervolgens welke taken bij een samenwerkingsverband kunnen worden ondergebracht en welke consequenties dat voor de bestaande organisatie heeft. Ook zetten we een besturingsmodel op zodat zeggenschap en verantwoordelijkheid transparant worden belegd. Verder brengen we in kaart wat de samenwerking op de werkvloer en voor de afstemming van ICT-systemen betekent. Interim-managers met het juiste profiel zetten de samenwerking op en geven leiding aan de veranderingen die nodig zijn. Zij geven ook begeleiding aan medewerkers die naar de samenwerkingsorganisatie verhuizen.

Het resultaat is een intergemeentelijke samenwerking die werkt. De bekostiging, de taken en de verantwoordingsstructuur zijn helder belegd. De organisatie is effectief complementair aan de ambtelijke diensten van de aangesloten gemeenten. Onze interim-managers zorgen ervoor dat de organisatie draait en aan een vaste manager kan worden overgedragen.