Vernieuwing in het fysieke domein

Bij de inrichting van de fysieke leefomgeving zijn provincies en gemeenten minder sturend en meer faciliterend geworden. Er wordt gevraagd om nieuwe vormen van samenwerking en governance. Wij helpen u die binnen uw organisatie te ontwikkelen.

De bouw trekt aan, maar de opgave waar overheden en bouwpartijen voor staan is kleinschaliger en gevarieerder dan vóór de financiële crisis. Duurzaamheid, functiemenging en transformatie zijn belangrijke thema’s geworden. Daarmee is de bouw sterk veranderd. Daar komt bij dat de overheid een andere rol krijgt: minder sturend en meer faciliterend. In de Omgevingswet wordt dat vastgelegd. Dit vraagt om nieuwe instrumenten, procedures en manieren van werken.

Hoe kunt u burgers en marktpartijen effectief uitnodigen uw ambities in de fysieke leefomgeving te helpen realiseren? Twynstra Gudde Interim Management helpt provincies en overheden invulling te geven aan hun nieuwe rol.