Door: Dick Webbink, associate partner Twynstra Gudde Executive Search

Primair Huisartsenposten zoekt een:

Lid Raad van Toezicht (profiel algemeen/bestuurlijk)

Het wezen van toezicht wordt gevormd door de kritische en onafhankelijke houding die toezichthouders moeten innemen. Hierbij zijn onder meer de volgende aspecten van belang:

 • Onafhankelijkheid
 • Collegiaal functioneren en passen in het team
 • Kritisch vermogen
 • Op afstand betrokken zijn
 • Netwerken
 • Algemene eisen
 • Specifieke eisen.

Onafhankelijkheid – De leden van de Raad van Toezicht maken deel uit van de raad zonder last of ruggenspraak. Kritisch afstandelijk optreden is alleen mogelijk wanneer de leden van de Raad van Toezicht onafhankelijk zijn, zowel ten opzichte van de Raad van Bestuur, als de organisatie, ten opzichte van elkaar en ten opzichte van deelbelangen.

Collegiaal functioneren – De leden moeten in staat zijn als een team te functioneren. Diversiteit is daarbij belangrijk. Diversiteit komt echter alleen tot z’n recht in een inbedding van goede en zakelijke onderlinge verhoudingen. De Raad van Toezicht moet als eenheid optreden. Consensus is een vereiste en een lid met een minderheidsstandpunt zal zich moeten neerleggen bij een meerderheidsbesluit.

Kritisch en reflectief vermogen – Om de kritische en reflectieve opstelling mogelijk te maken, moet binnen de Raad voldoende kennis, ervaring en kwaliteit aanwezig zijn. Het gaat daarbij niet om een surplus aan kennis ten opzichte van de organisatie, maar om voldoende niveau om tegenwicht naar de Raad van Bestuur en binnen de Raad van Toezicht te kunnen bieden.

Op afstand betrokken zijn – Het gaat bij toezicht niet om de dagelijkse gang van zaken, maar om hoofdlijnen. Goed besef van de gewenste rol is cruciaal voor een effectieve samenwerking met de Raad van Bestuur. Terughoudendheid, een open vragende stijl en rolvastheid zijn noodzakelijk, mede ook omdat de bevoegdheden om de organisatie te leiden bij de Raad van Bestuur liggen.

Netwerken – Hierbij gaat het om de positie die de leden van de raad in het maatschappelijke leven innemen. Via hun eigen contacten kunnen toezichthouders de relaties met de buitenwereld onderhouden, zonder daarbij de Raad van Bestuur voor de voeten te lopen.


De organisatie  

Stichting Primair Huisartsenposten is een samenwerkingsverband van zes huisartsenposten in Midden Nederland met ongeveer 500 aangesloten huisartsen en 600 waarnemers. De huisartsenposten zijn gevestigd in Blaricum, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein, Utrecht en Zeist. Samen verzorgen deze posten de spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren en tijdens feestdagen in een verzorgingsgebied van 1,1 miljoen inwoners. Daarmee is Primair een van de grootste eerstelijns zorginstellingen in Nederland.

Ruim 500 huisartsen zijn aangesloten bij Primair. Zij doen bij toerbeurt dienst op een van de zes huisartsenposten. De huisartsen houden spreekuur, vervullen de rol van supervisor op de post, zijn beschikbaar voor telefonisch consult en leggen visites af. Zij worden bijgestaan door triagisten en chauffeurs en werken waar mogelijk nauw samen met de Eerste Hulp van het nabijgelegen ziekenhuis, de ambulancedienst, de thuiszorg en verpleeg/verzorgingshuizen en met de geestelijke gezondheidszorg.

Naast de directe medische zorg hebben de huisartsen een belangrijke taak in het bestuur van Primair. Zij houden toezicht op de kwaliteit van de zorg en bepalen het zorginhoudelijk beleid.

Elke huisartsenpost heeft een eigen management voor de dagelijkse leiding. Ondersteuning vindt plaats via het servicebureau in Utrecht (Facilitaire Zaken, Beleid, Kwaliteit, ICT, P&O, Financiële Administratie en Communicatie).

Primair heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht van vijf leden. De Raad van Toezicht werkt met een commissiestructuur: een auditcommissie Financiën en ICT, een commissie Kwaliteit en Veiligheid en een remuneratiecommissie adviseren de voltallige Raad van Toezicht op de betreffende onderdelen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur conform de Zorgbrede Governancecode.


Algemene eisen  

 • Duidelijke affiniteit met de missie van Primair.
 • Brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in bestuurlijke en politieke verhoudingen en besluitvormingsprocessen (landelijke en lokale politiek).
 • Actieve rol in het maatschappelijk leven.
 • Kunnen fungeren als klankbord voor de Raad van Bestuur, met inachtneming van de eisen van good governance (dienstbaarheid en vermogen om te verbinden), in lijn met de Governance Code Zorg.
 • Analytisch vermogen, waaronder hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden.
 • Vermogen om de missie van Primair en de continuïteit van de bedrijfsvoering in een lerende organisatie te bewaken.
 • Vermogen om het beleid van Primair en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen.
 • Vermogen om in teamverband toezicht uit te oefenen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke kritische en reflectieve opstelling.
 • Behartigt geen (deel)belangen van andere organisaties en maakt deel uit van de Raad van Toezicht zonder last of ruggenspraak.

Specifieke eisen (profiel: algemeen/bestuurlijk)  

De hoofdtaak van Primair is het leveren van spoedeisende huisartsenzorg. Het is noodzakelijk dat organisaties proactief inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals in de eerstelijn de vorming van zorgregio’s. De versteviging van het contact tussen de huisartsen en de andere zorgverleners in de eerstelijn, als gevolg van deze regiovorming, vraagt om kennis en ervaring van het totale zorgnetwerk waarin de huisarts de spil vormt. Ook de rol en positie van de patiënt is aan het veranderen. Primair is van mening dat juist bij acute zorgverlening het cliëntperspectief van groot belang is. Concreet stelt Primair de volgende eisen:

 • Affiniteit met de (acute) huisartsgeneeskundige zorg en het zorgnetwerk van de huisarts, met name GGZ en ouderenzorg, maar ook ambulancezorg, ziekenhuizen of organisaties in het sociaal domein komen dan in beeld.
 • Affiniteit met integratie van het cliëntperspectief in organisaties.
 • Bestuurlijke en toezichthoudende ervaring vereist met zicht op de interactie met de eerstelijn.
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met wet- en regelgeving rond kwaliteit en veiligheid.
 • Ervaring met veranderingsprocessen in organisaties met kennis van het complexe krachtenveld.
 • Denkt onafhankelijk mee op strategisch niveau.
 • In staat op basis van vertrouwen en tact, met behoud van distantie, waar nodig de Raad van Bestuur te adviseren.

Overige informatie

De Raad van Toezicht vergadert zes maal per jaar. De commissies vergaderen vier keer per jaar. Daarnaast kan er sprake zijn van aanvullende activiteiten, zoals werkbezoeken en bijeenkomsten. Het honorarium wordt bepaald conform de Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg (BBZ) exclusief reiskosten. Er is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Primair laat zich bij de invulling van deze vacature ondersteunen door Dick Webbink, associate partner Executive Search van Twynstra Gudde Interim Management. Als u informatie wilt hebben over de functie of de procedure kunt u met hem bellen op 06 – 52 31 26 22. Als u wilt solliciteren stuurt u een e-mail naar dwe@tg.nl, met zowel een actueel CV als een korte motivatie van uw sollicitatie.

Meer informatie over de organisatie kunt u vinden op de website van Primair www.primair-hap.nl